Vilsteren Nieuws

Merk Landgoed Vilsteren kans voor ondernemers

Ooievaars op een Vilsters weiland
Ooievaars op een Vilsters weiland

Landgoed Vilsteren doet onderzoek naar de mogelijkheden die een eigen merk met producten van het landgoed biedt voor een toekomstbestendig landbouw op het landgoed.

Voor het onderzoek stelt gebiedsontwikkelingsprogramma Ruimte voor de Vecht een financiële bijdrage beschikbaar van € 24.000,-. Samen met de ondernemers kan het landgoed nu aan de slag met de uitwerking van een verdienmodel voor het merk ‘Landgoed Vilsteren’.

Door het kleinschalige landschap en de omvang van het landgoed zijn de grenzen van bedrijfsuitbreiding bij de landbouw zo goed als bereikt. Regionale voedselproductie en het lanceren van een eigen merk is mogelijk een oplossing voor een bestendige toekomst van de landbouw op het landgoed.

Een merk

Het realiseren van een merk 'landgoed Vilsteren' klinkt wellicht eenvoudig, maar er moet een flink aantal vragen beantwoord worden voordat het daadwerkelijk succesvol bestaat. Het gaat om zaken als (in willekeurige volgorde):

  • Hoe organiseer je het juridisch?
  • Aan welke criteria moeten producten voldoen om onder het merk te mogen vallen?
  • Is er wel een markt voor een merk 'landgoed Vilsteren'?
  • Hoe regel je de marketing rondom het merk?
  • Welke soort producten kunnen meedoen?

Het project waarvoor nu subsidie is aangevraagd probeert antwoord te geven op de meeste van die vragen.

De missie van het project luidt dan ook als volgt:

Met het in de markt zetten van een succesvol landgoedmerk een nieuwe verdiencapaciteit creëren voor de landbouw op het Landgoed Vilsteren, waardoor de landbouw, en daarmee het landgoed zich toekomstbestendig kan blijven ontwikkelen.

De concrete doelstelling van het project luidt;

Met het project worden de visie op de toekomst van de landbouw en de samenhang daarvan met andere sectoren op het landgoed en de koers voor het merk ‘Landgoed Vilsteren’ (de criteria en randvoorwaarden) verder uitgewerkt en wordt er een businesscase voor het merk ontwikkeld. Ook wordt er een onderzoek m.b.t. marketing en communicatie voor het merk ‘Landgoed Vilsteren’ uitgevoerd.

Het projectvoorstel is een eerste stap richting het daadwerkelijk invulling geven aan het merk ‘Landgoed Vilsteren’. De uitkomst van het project kan gebruikt worden om het landgoedmerk met producten in de markt te zetten.

Deze fasering is ingevoerd omdat draagvlak voor het merk Landgoed Vilsteren onder de ondernemers (agrarisch en niet-agrarisch) en burgerbewoners van het Landgoed Vilsteren een voorwaarde is voor succes. Als belangrijke toekomstige drager van het merk, weegt draagvlak onder de agrarische ondernemers hierbij extra mee. Daarnaast moet de haalbaarheid en gewenste organisatiestructuur van het merk eerst degelijk onderzocht worden voor het daadwerkelijk in de markt wordt gezet.

De looptijd van het project is ca. ¾ jaar zodat rond april 2014 de uitkomst bekend is.

Boeren in het Vechtdal

Het project op Landgoed Vilsteren kwam tot stand met hulp van het platform Boeren in het Vechtdal. Dit platform maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Vecht, waarvoor 13 gebiedspartijen zich sterk maken: overheden, terreinbeheerders, grondbezitters en organisaties voor natuur, toerisme en recreatie (www.ruimtevoordevecht.nl). Sinds de start in mei 2012 ontving het platform diverse projectideeën. De diversiteit aan onderwerpen is groot en loopt uiteen van bodem en water, agrarisch natuurbeheer tot kavelruil. Agrarische ondernemers en gebiedspartijen kunnen tot mei 2014 landbouw gerelateerde projectvoorstellen indienen. Meer informatie: www.boereninhetvechtdal.nl.

Publicatiedatum:

Ga terug