Vilsteren Nieuws

Landgoed Vilsteren werkt aan duurzame landbouw

Maaien op de Muldersbelt
Maaien op de Muldersbelt

Landgoed Vilsteren is op dit moment ca. 1.035 ha groot. Hiervan is ca. 406 ha in gebruik als landbouwgrond, hoofdzakelijk verpacht aan 8 melkveebedrijven, 1 vleesveebedrijf en 1 akkerbouwbedrijf. In lijn met de algemene trend in de landbouw, gold schaalvergroting ook op Landgoed Vilsteren jarenlang als de norm. Vanwege de beperkte omvang en het kleinschalige landschap is landgoed Vilsteren van mening dat deze mogelijkheid anno 2013 tegen zijn grens aan loopt. De landbouw staat voor de uitdaging om zich op een andere manier toekomstgericht te ontwikkelen. Er zal nieuwe verdiencapaciteit moeten worden gevonden, zodat kleinschalig maar toch rendabel kan worden geboerd. Het landgoed staat samen met de zittende pachters voor de uitdaging te werken aan een echt ecologisch en economisch duurzame landbouw die aansluit bij het multifunctionele karakter van het landgoed.

Het merk Vilsteren

Het landgoed heeft vanuit bovenstaande gedachte een proces gestart om gezamenlijk te kijken naar een andere toekomst voor de landbouw op het landgoed. In eerste instantie zijn in 2011 en 2012 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd waar o.a. met deskundigen, collega landgoedeigenaren, producenten van streekproducten en Slow Food over het onderwerp gesproken werd. Hieruit heeft het landgoed de conclusie getrokken dat regionale voedselproductie een nieuw verdienmodel voor Landgoed Vilsteren zou kunnen worden en daarmee voor de ondernemers op het landgoed. Tevens werd geconcludeerd dat het ontwikkelen van een merk 'Landgoed Vilsteren', onder welke vlag producten van het landgoed vermarkt kunnen gaan worden, hiertoe een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren.

Keukentafelgesprekken
Schotse Hooglanders
Schotse Hooglanders

Vervolgens heeft het landgoed een tweetal bijeenkomsten georganiseerd (eerst met pachters en verpachters uit het hele Vechtdal en daarna met alleen de pachters van het landgoed zelf), waarbij o.a. de voorgaande conclusies met de boeren zijn besproken. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het landgoed tevens duidelijk aangegeven dat bij keuzes over de verdeling van vrijkomende pachtgrond, niet langer het beleid van iedereen wat toebedelen van toepassing zal zijn, maar dat het landgoed serieus gaat meewegen of de toekomstplannen van de boer aansluiten bij het beleid van het landgoed. Ook heeft het landgoed op eigen kosten aan alle pachters aangeboden een keukentafelgesprek met Stimuland te hebben om het nadenken over de toekomst van het bedrijf te stimuleren. Alle pachters hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Een proces als het voorgaande is niet van het ene op het andere moment klaar en ook zullen niet alle betrokkenen vanaf het begin enthousiast meegaan met een andere manier van denken en werken. Dit werd bevestigd bij de bijeenkomsten met de pachters. Toch zijn er ook zoveel positieve reacties dat het landgoed graag verder wil met het proces. Hierbij staat het meer toekomst bestendig maken van het landgoed als geheel voorop. Aangezien de landbouw hier een belangrijke factor bij is en er bij die landbouw op dit moment de meest ingrijpende veranderingen plaatsvinden, wordt hierop nu de nadruk gelegd. Dit neemt niet weg dat juist op landgoederen al eeuwen lang de verschillende sectoren, functies, waarden e.d. een nauwe samenhang en een groot maatschappelijk belang hebben.

Publicatiedatum:

Ga terug